Các mẫu xe cao cấp được phát hiện tại Vila do Conde